Privacyverklaring

Klik hier voor de privacyverklaring van Ottobock Equipment.

1. Overzicht van de gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie bevat een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u hieronder in onze Privacyverklaring.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

Op deze website worden gegevens verzameld door de websitebeheerder. Zijn of haar contactgegevens vindt u in de colofon op deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens enerzijds doordat u ons deze meedeelt. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek van de website door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop u de website oproept). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct ter beschikking wordt gesteld. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker te analyseren.

Welke rechten hebt u wat betreft de gegevens?

U hebt altijd het recht gratis inzage te krijgen in de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Ook hebt u recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en bij andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u altijd contact opnemen met het adres dat in de colofon wordt vermeld. En ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van externe aanbieders

Bij het bezoek van onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Daarvoor worden vooral cookies en zogenaamde analyseprogramma’s gebruikt. Uw surfgedrag wordt meestal anoniem geanalyseerd; uit het surfgedrag kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze door het niet-gebruiken van bepaalde tools verhinderen. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in deze Privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze Privacyverklaring geven wij u informatie over de bezwaarmogelijkheden.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze websites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze Privacyverklaring.

Bij het gebruik van deze website worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij die gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welke doeleinden dat plaatsvindt.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) niet altijd veilig kan zijn. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Str. 15
37115 Duderstadt, Duitsland

Tel.: +49 552784830
E-mail: info@ottobock.de

Verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

Intrekking van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Vele handelingen bij de verwerking van persoonsgegevens zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds afgegeven toestemming altijd intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevens die tot aan de intrekking zijn verwerkt, wordt door de intrekking niet aangetast.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Bij schendingen van het privacyrecht heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit bij vragen over het privacyrecht is de functionaris voor gegevensbescherming in de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of voor de nakoming van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken aan u of een derde in een gebruikelijk, door een machine leesbaar formaat te laten overhandigen. Wanneer u verzoekt om directe overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen als dat technisch mogelijk is.

SSL- resp. TSL-codering

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als websitebeheerder stuurt, gebruik van SSL- resp. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat in de adresregel van de browser “http://” in “https://” verandert en bovendien aan het hangslotje-symbool in uw browserregel.

Wanneer de SSL- resp. TSL-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons stuurt, niet door derden worden gelezen.

Inzage, blokkering, verwijdering

U hebt in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen altijd recht op gratis inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking, en evt. recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en bij andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u altijd contact opnemen met het adres dat in de colofon wordt vermeld.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de overeenkomstig de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame of informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk verboden. De beheerders van de sites behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor bij ongevraagde toezending van reclamemateriaal, zoals door spam-e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

ecoprotec GmbH
Annika Schröder
Pamplonastraße 19
33106 Paderborn, Duitsland

Tel.: +49 5251 / 877 888 - 340
E-mail: datenschutz@ottobock.de

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Op onze websites gebruiken wij gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade op uw computer en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Deze worden aan het eind van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, totdat u deze verwijderd. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij het volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen per geval toestaat, cookies voor bepaalde situaties accepteert of in het algemeen uitsluit en dat cookies automatisch worden verwijderd bij het sluiten van de browser. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die voor de uitvoering van de elektronische communicatie of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagen) noodzakelijk zijn, worden overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgeslagen. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang aan de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze Privacyverklaring apart genoemd.

Serverlogbestanden

De provider van de websites verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons stuurt. Dit zijn:

  • browsertype en browsersessi
  • gebruikt besturingssysteem
  • verwijzende (referrer) URL
  • hostnaam van de betreffende computer
  • tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, die de verwerking van gegevens toestaat voor de nakoming van een overeenkomst of voor maatregelen vóór afsluiting van een overeenkomst.

Contactformulier

Als u ons met behulp van een contactformulier aanvragen toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daar door u ingevoerde contactgegevens voor de bewerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens vindt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevens die tot aan de intrekking zijn verwerkt, wordt door de intrekking niet aangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw aanvraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – vooral bewaartermijnen – worden daardoor niet aangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om aanvullende functies op de site te gebruiken. De daarvoor ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie afwijzen.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld van de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat u bij de registratie hebt ingevuld om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevulde gegevens vindt op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt een reeds afgegeven toestemming altijd intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevens die tot dan zijn verwerkt, wordt door de intrekking niet aangetast.

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden aansluitend verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen worden daardoor niet aangetast.

5. Sociale media

Facebook plug-ins (Like- & Share-knop)

Op onze websites maken wij gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Facebook; aanbieder: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS. De Facebook plug-ins zijn op onze website herkenbaar aan het Facebook-logo of de ‘Like’ (Vind ik leuk)-knop. Een overzicht van de Facebook plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt uw browser via de plug-in direct verbonden met de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt gezocht. Als u op de Facebook ‘Like’-knop klikt, terwijl u zich op uw Facebook-account hebt aangemeld, kunt u de inhoud van onze websites aan uw Facebook-profiel koppelen. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis krijgen van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Nadere informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring van Facebook op: https://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek van onze websites aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, moet u zich uit uw Facebook-gebruikersaccount afmelden.

.

Twitter plug-in

Op onze websites maken wij gebruik van functies van de dienst Twitter. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie ‘Re-Tweet’ worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers meegedeeld. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter verzonden. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de websites niet worden geïnformeerd over de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Nadere informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/privacy.

Uw instellingen voor gegevensbescherming bij Twitter kunt u in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings wijzigen.

6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die het cookie over uw gebruik van deze website genereert, wordt meestal naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen.

De cookies van Google Analytics worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang aan de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn aanbod op de website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat deze naar de VS worden gezonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en andere diensten aan de websitebeheerder te verlenen die betrekking hebben op het website- en internetgebruik. Het IP-adres dat in verband met de analyse door Google Analytics door uw browser wordt doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in

U kunt voorkomen dat er cookies op uw computer worden opgeslagen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet van alle functies op deze website volledig gebruik kunt maken. Bovendien kunt u voorkomen dat de gegevens die door een cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op het gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google worden gestuurd en door Google worden verwerkt door via de volgende link een beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, dat de verzameling van uw gegevens bij toekomstige bezoeken van deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Nadere informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functies ‘demografische kenmerken’ van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgesteld met informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig uit op interesses gebaseerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie altijd in de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen uitschakelen, zoals onder ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling’ beschreven.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (‘Google’).

In verband met Google AdWords gebruiken wij de zogenaamde Conversion Tracking. Wanneer u op een door Google geactiveerde advertentie klikt, wordt een cookie voor de Conversion Tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies vervallen na 30 dagen en zijn niet bedoeld om gebruikers persoonlijk te identificeren. Bezoekt de gebruiker bepaalde sites binnen deze website en is het cookie nog niet verstreken, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze site werd doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. De cookies kunnen niet via de websites van Adwords-klanten worden gevolgd. De met behulp van Conversion-cookies verzamelde informatie dient om Conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te stellen die hebben besloten Conversion Tracking te gebruiken. De klanten worden geïnformeerd over het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en worden doorgestuurd naar een website met een Conversion Tracking-tag. Zij krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer u geen Conversion Tracking wilt, kunt u daartegen bezwaar maken door gewoon het cookie van de Google Conversion Tracking in de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser te deactiveren. U wordt dan niet meer in de Conversion Tracking-statistieken opgenomen.

De opslag van ‘Conversion Tracking’-cookies vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang aan de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn aanbod op de website als zijn reclame te optimaliseren.

Nadere informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen per geval toestaat, cookies voor bepaalde situaties accepteert of in het algemeen uitsluit en dat cookies automatisch worden verwijderd bij het sluiten van de browser. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken ‘Google reCAPTCHA’ (hierna ‘reCAPTCHA’ genoemd) op onze websites. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’).

Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd of gegevens op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma worden ingevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van diverse kenmerken. De analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website opent. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA diverse gegevens (bijv.IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De bij de analyse verzamelde gegevens worden naar Google doorgestuurd.

De reCAPTCHA-analyses vinden volledig op de achtergrond plaats. Websitebezoekers worden niet gewezen op de lopende analyses.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang dat de aanbiedingen op zijn website worden beschermd tegen misbruik door geautomatiseerd bespioneren en tegen spam.

Nadere informatie over Google reCAPTCHA en de Privacyverklaring van Google vindt u via de volgende links: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Privacyverklaring voor onze Mobile Applications

Ottobock gebruikt voor de optimalisatie van ons app-aanbod de software ‘Flurry’ resp. voor de Cockpit-app Microsoft App Center.

Met Flurry krijgen wij inzicht in het gebruik van de apps door de gebruikers en kunnen wij dit statistisch evalueren. Daarbij worden geen persoonsgegevens verzameld of geëvalueerd. Voorbeelden zijn het aantal gebruikers per periode of oproepen van websites met een bepaalde inhoud. Voorbeelden zijn het aantal gebruikers per periode of oproepen van websites met een bepaalde inhoud.

Flurry verzamelt geen persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer, apparaat-UDID, e-mailadres of berichten. Flurry slaat alleen het apparaattype, het gebruikte besturingssysteem, de naam van de provider en de bovengenoemde samengevatte aantallen voor het gebruik van de app zelf op. Als u wilt voorkomen dat Flurry deze gegevens gebruikt om onze producten te verbeteren, kunt u zich op de volgende website daarvoor afmelden:https://dev.flurry.com/secure/optOut.do

Bij de Cockpit-app verzamelt Otto Bock Healthcare Products GmbH met Microsoft App Center geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de software ter verbetering van de Ottobock software, de daarmee geconfigureerde componenten en de diensten. Verzameld worden de frequentie waarmee de software wordt gebruikt, afzonderlijke functies, storingen van de software, model, versie en statusinformatie van het onderdeel alsmede het model, het besturingssysteem, de taal en het land van het eindapparaat. Daarbij worden geen persoonsgegevens naar Ottobock gezonden.

7. Newsletter

Newslettergegevens

Als u zich wilt abonneren op de newsletter die op onze website wordt aangeboden, hebben wij van u een e-mailadres nodig alsmede informatie waarmee wij kunnen controleren dat u de eigenaar van het vermelde e-mailadres bent en akkoord gaat met de ontvangst van de newsletter. Overige gegevens worden niet resp. alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de aangevraagde informatie en worden niet naar derden doorgestuurd.

De verwerking van de gegevens die in het aanmeldingsformulier voor de newsletter worden ingevuld, vindt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). De verstrekte toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de newsletter kunt u altijd intrekken, bijvoorbeeld via de afmeldingslink in de newsletter. De rechtmatigheid van de gegevens die tot dan zijn verwerkt, wordt door de intrekking niet aangetast.

Wij slaan de gegevens op die u voor de ontvangst van de newsletter aan ons hebt meegedeeld, totdat u zich afmeldt, en deze gegevens worden na afmelding van de newsletter verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) worden daardoor niet aangetast.

8. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van de door Google beheerde website YouTube. Beheerder van de websites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een van onze websites met daarop een YouTube-plug-in bezoekt, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze websites u hebt bezocht.

Als u zich op uw YouTube-account hebt aangemeld, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen. Dit kunt u voorkomen door afmelding van uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Nadere informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u in de Privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Deze website gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS doorgestuurd en opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt voor een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen en om de op de website genoemde plaatsen gemakkelijker te vinden. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Nadere informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u in de Privacyverklaring van Google op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

.