Privacyverklaring Ottobock Equipment

In deze privacyverklaring van Otto Bock Equipment B.V. (hierna: Ottobock Equipment) wordt u als betrokkene (klant, leverancier, sollicitant, etc.) geïnformeerd over de persoonsgegevens die Ottobock Equipment verwerkt en waarom Ottobock Equipment deze persoonsgegevens verwerkt. Omdat Ottobock Equipment veel waarde hecht aan uw privacy en omdat Ottobock Equipment transparant naar u toe wil zijn, is dit document opgesteld.

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Persoonsgegevens is een breed begrip, waardoor veel verschillende gegevens onder de persoonsgegevens vallen. Niet alleen uw naam of geboortedatum valt hier onder, maar ook uw e-mailadres of het IP-adres van uw computer. Als betrokkene heeft u verschillende rechten op basis van de AVG. Ottobock Equipment doet er alles aan om uw rechten te faciliteren en om uw persoonsgegevens te beschermen. Hoe Ottobock Equipment dit doet, leest u in deze privacyverklaring.

Contactpersoon vragen privacy

Mocht u na het lezen van dit document vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming. De Functionaris zorgt ervoor dat Ottobock Equipment de AVG naleeft en voldoet aan de eisen uit de wetgeving.

Otto Bock Equipment B.V.
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Industriepark “het Hoog"
Mandenmaker 14
5253RC Nieuwkuijk
Nederland

Verzamelde persoonsgegevens

Ottobock Equipment verzamelt de volgende gegevens van u:

 • Uw naam (voornaam, achternaam en voorletters);
 • De bedrijfsnaam (bij zakelijke klanten/contactpersoon);
 • Uw geslacht (voor de aanspreektitel);
 • Uw adresgegevens;
 • Uw geboorteplaats en uw geboortedatum;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw zakelijk telefoonnummer en privételefoonnummer;
 • Uw Faxnummer;
 • Camerabeelden via de beveiligingscamera’s (als u langs een camera komt, dan wordt u automatisch op beeld vastgelegd);
 • Kopie van uw identiteitsbewijs (identiteitskaart/paspoort), onder andere bij het indienen van een verzoek op een van uw privacyrechten;
 • De opleidingen die u gevolgd heeft (bij sollicitaties);
 • De werkervaring die u heeft en de referenties die hierbij horen (bij sollicitaties);
 • Een bewijs van inschrijving van uw opleiding (bij stagiaires);
 • Foto’s van open dagen;
 • Uw handtekening (bij onder andere ondertekening contracten);
 • Uw financiële gegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer en offertes);
 • Uw functie (bij zakelijke klanten);
 • Gegevens Kamer van Koophandel (waaronder uittreksel en jaarverslag);
 • Het land waar u als klant/leverancier bent gevestigd;
 • De taal die u spreekt.

Naast de bovenstaande gegevens, kan het zijn dat wij nog andere persoonsgegevens van u verwerken. Dit zijn de gegevens die u ons zelf verstrekt, zonder dat wij hiernaar gevraagd hebben. Deze gegevens worden bijvoorbeeld per e-mail of telefonisch aan ons verstrekt door u.

Doelen van het verzamelen van de persoonsgegevens

De bovenstaande persoonsgegevens worden gebruikt om:

 • Het bijhouden van een fotoalbum;
 • Om u op de juiste manier aan te spreken;
 • Uw hulpvragen te kunnen beantwoorden (bijvoorbeeld door Customer Support voor machinegerelateerde vragen);
 • Een contract met u te kunnen sluiten;
 • Uw bestelde producten af te kunnen leveren;
 • U de beste service te kunnen leveren (bijvoorbeeld uitvoeren van onderhoud of reparaties aan machines en het inplannen van afspraken);
 • Uw sollicitatie te kunnen behandelen;
 • Onze dienstverlening te kunnen verbeteren (bijvoorbeeld bijhouden of doelstellingen worden behaald);
 • Werkbonnen in te vullen;
 • Een salarisadministratie bij te houden;
 • Een klantenbestand bij te houden;
 • De software up-to-date te houden;
 • Het aantal bezoekers bij te houden via een bezoekerslijst (voor het kunnen evacueren van alle bezoekers bij een calamiteit);
 • Correspondentie met u te onderhouden (bijvoorbeeld het sturen van brieven of facturen);
 • Afspraken met u te maken en te controleren;
 • Contact met u te onderhouden (waaronder via e-mail, telefonisch of via WhatsApp);
 • Orders aan te maken (bijvoorbeeld van bestelde producten);
 • Uw verzoek op een privacyrecht te kunnen behandelen.

Gegevensverzameling via de website

Ottobock Equipment beschikt over een eigen website: www.pe.ottobock.com. Deze website wordt beheerd door Ottobock SE & Co. KGaA in Duitsland. De privacy verklaring van onze website kunt u vinden via de volgende link: https://pe.ottobock.com/nl/privacyverklaring.html. In deze verklaring kunt u vinden welke persoonsgegevens er via onze website worden verzameld.

Gegevensverzameling minderjarigen

Ottobock Equipment verzamelt in principe geen persoonsgegevens van personen onder de zestien jaar. Mocht het nodig zijn om deze gegevens te verwerken (bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst), dan worden de persoonsgegevens alleen verzameld met uitdrukkelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.

Uitwisselen gegevens Ottobock Equipment

Een deel van de persoonsgegevens wordt door Ottobock Equipment verstrekt binnen de organisatie en het Ottobock concern. Dit zijn bijvoorbeeld ordergegevens (zoals het afleveradres van een product dat u bij ons hebt besteld).

Organisatorische en technische (beveiligings)maatregelen

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te kunnen beschermen, heeft Ottobock Equipment diverse maatregelen getroffen. Ottobock Equipment zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens op een bewuste manier worden verwerkt. De medewerkers en stagiaires van Ottobock Equipment hebben een geheimhouding ondertekend en zij hebben een cursus gehad hoe er omgegaan dient te worden met de persoonsgegevens in het licht van de AVG. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een antivirussoftware en worden de vertrouwelijke documenten achter slot en grendel bewaard. Verder heeft Ottobock Equipment verwerkersovereenkomsten gesloten met organisaties die voor Ottobock Equipment gegevens verwerken op hetzelfde beveiligingsniveau als Ottobock Equipment.

Privacyrechten betrokkenen

U heeft verschillende rechten als betrokkene op basis van de AVG. Dit zijn de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
 • Recht op wijziging;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht om vergeten te worden;
 • Recht om gegevens over te dragen;
 • Recht op informatie.

Indienen verzoek uitoefening recht AVG

Als u een verzoek wilt indienen om u op een recht te beroepen, dan kunt u dit schriftelijk of digitaal doen.

Digitaal

U kunt een e-mail sturen naar het volgende adres: privacy.pe@ottobock.com.

Schriftelijk

U kunt ook een brief sturen naar:

Otto Bock Equipment B.V.
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Industriepark “het Hoog”
Mandenmaker 14
5253RC Nieuwkuijk
Nederland

Bewaartermijnen

Ottobock Equipment hanteert onderstaande bewaartermijnen bij het verwerken van persoonsgegevens. Ottobock Equipment bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is.

Persoonsgegevens Bewaartermijn
Sollicitatiegegevens Vier weken na sluiting sollicitatieprocedure of één jaar na het sluiten van de procedure met toestemming van de sollicitant.
Camerabeelden Vier weken na het verzamelen van de camerabeelden. Bij een incident worden de beelden pas verwijderd nadat de procedure is afgerond.
Financiële gegevens Zeven jaar vanaf het vastleggen van de administratie.
Overige persoonsgegevens. Als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn om het doel te bereiken.